Najprv preverte, potom kupujte

Pred tým, ako kupujete ojazdené vozidlo, máte možnosť overiť si jeho históriu. Na Výpise z registra prevádzkových záznamov vozidiel sa zobrazí história počas celej doby životného cyklu vozidla. Výpis bude platný do vykonania nového zápisu údajov o vozidle v Registri prevádzkových záznamov vozidiel a jeho pravosť si občania overia vyplnením údajov vo formulári.
Register prevádzkových záznamov vozidiel zriadilo Ministerstvo dopravy a výstavby SR v súlade s novelou zákona č. 725/2004 o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov zo dňa 24. novembra 2015. Zákon nadobudol účinnosť 1. marca 2016.

Číslo výpisu *
Dátum posledného záznamu ODO-Pass-u *
Posledný stav kilometrov v ODO-Pass-e *
Identifikačné číslo vozidla VIN *


PRESNÝ STAV NAJAZDENÝCH
KILOMETROV = VÝPIS Z REGISTRA
PREVÁDZKOVÝCH ZÁZNAMOV VOZIDIEL

Manipulácie s odometrami v členských krajinách EÚ majú za následok škody za niekoľko miliárd eur ročne, deformáciu podnikateľského prostredia, a v neposlednom rade aj nesprávne posúdenie technického stavu vozidla s dopadom na bezpečnosť cestnej premávky. Neoprávnená manipulácia s odometrom – počítadlom prejdenej vzdialenosti, nie je väčšinou príčinou podvodu, ale hlavne jeho dôsledkom. Prevažujúcou príčinou je chamtivosť a túžba po neoprávnenom obohatení sa na úkor podvedeného.

Pravidelné zaznamenávanie stavu najazdených kilometrov a periodická kontrola po celú dobu životného cyklu vozidla, tvoria účinný a nákladovo efektívny spôsob, ako eliminovať podvody s odometrami a prioritne chrániť záujmy spotrebiteľov.

Na Slovensku je vytvorený Register prevádzkových záznamov vozidiel. Jedná sa o vnútroštátny register cestných motorových vozidiel, ktoré sú prihlásené v evidencii vozidiel v SR. Do registra sa zaznamenáva zobrazovaná hodnota počítadla celkovej prejdenej vzdialenosti cestného motorového vozidla v rôznych životných situáciách počas prevádzky vozidla až do jeho vyradenia z evidencie, aby sa eliminovala neoprávnená manipulácia so zobrazovanou hodnotou odometra. Register prevádzkových záznamov vozidiel v súčasnosti obsahuje vyše 24 miliónov záznamov o stave počítadla prejdenej vzdialenosti. Čím je počet záznamov vyšší a sú rovnomerne rozdelené v čase, tým je možnosť manipulácie s najazdenými kilometrami menšia. Ak údaje z registra zobrazia v ODO-Pass-e náhle zníženie stavu kilometrov, môže to znamenať, že došlo k manipulácii s odometrom. Výpis zobrazí celkovú históriu najazdených kilometrov zapísaných pri každej servisnej prehliadke, TK, EK, KO, apod. ODO-Pass je vytlačený na špeciálnom papieri s ochrannými prvkami, aby sa zamedzilo jeho sfalšovaniu alebo podvodu.Stav kilometrov by sa mal v zobrazených údajoch postupne zvyšovať. Pokiaľ ODO-Pass zobrazí náhle zníženie stavu najazdených kilometrov, môže sa jednať o manipuláciu s počítadlom prejdenej vzdialenosti.

Ako funguje ODO-Pass?

Záznamy z histórie kilometrov získavame z dôveryhodných zdrojov (autorizované servisy, TK, EK, KO, nezávislé opravovne, pneuservisy, opravovne automobilových skiel, atď.), ktoré sa zaznamenávajú pri servisných prehliadkach, opravách, výmenách dielov alebo technických kontrolách. Záznamy sú spolu s údajmi o stave najazdených kilometrov zasielané do Registra prevádzkových záznamov vozidiel.

Kde získať vypis?

ODO-Pass môžete získať na pracoviskách kontroly originality. Je súčasťou odborného posudku o kontrole originality vozidla a protokolu o kontrole originality evidenčnej. Orentačná cena za vydanie ODO-Pass-u je 7 € s DPH. Samotný ODO-Pass Vám pracovisko kontroly originality vydá až po aktuálnom zapísaní stavu najazdených kilometrov na vozidle do Registra prevádzkových záznamov vozidiel.